BrianTracy是当今世界上个人职业发展方面最成功的演说家和咨询家之一,是美国首屈一指的个人成长权威人士,在成功学、潜能开发、销售策略及个人实力发挥等各方面拥有独树一帜的心得,...